2019

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ Z 2019 ROKU

UCHWAŁA NR 27/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14 października 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły i tygodniowego rozkładu lekcji - opinia dotycząca aneksu nr 2 arkusza organizacji pracy szkoły.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 25/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny program nauki.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 24/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny program nauki.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 23/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 22/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu na rok szkolny 2019/2020.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 21/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 20/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 9 września 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej Wewnątrzszkolnego Systemu doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2019/2020.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 19/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora szkoły dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 18/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 9 września 2019 r. w sprawie organizacji doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 17/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 16/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej propozycji przydzielenie nauczycielom stałych prac i zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 15/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej organizacji pracy szkoły i tygodniowego rozkładu lekcji w roku szkolnym 2019/2020 - opinia dotycząca aneksu nr 1 arkusza organizacji pracy szkoły.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 14/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 13/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania, w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu i Przedmiotowych Zasadach Oceniania języka polskiego.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 12/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji  formh realizacji obowiązkowych dwóch godzin wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 11/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Bolesławiec.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 10/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w Szkole Podstawowej nr 4 zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 9/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 7/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia  13 czerwca 2019 r. w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych w roku szkolnym 2018/2019 uchwała dotyczy ukończenia szkoły        ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 6/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia  13 czerwca 2019 r. w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów w  roku szkolnym 2018/2019        ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 5/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia  1 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej arkusza organizacji pracy szkoły na rok 2019/2020        ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 4/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej przyznawania Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty        ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 3/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu - nowy Regulamin Wycieczek.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 2/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie opinii dotyczącej zazwolenia na indywidualny program nauki .      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 1/2019
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2018/2019.      ZOBACZ >>>