Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Bolesławcu, ul. M. Brody 12 reprezentowana przez dyrektora Panią Edytę Kwiatkowską;

2. Inspektorem ochrony danych od 25.05.2018r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu jest Pan Robert Ostrowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celu:
    a) dane osobowe kandydata na ucznia klasy pierwszej wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji rekrutacji do klasy pierwszej, zgodnie z: art. 133 i art. 151 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być, w drodze kontroli, wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów w tym m. in.: Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Bolesławiec.

5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe:
    a) w przypadku kandydatów przyjętych przechowywane są w szkole przez okres trzech lat;
    b) w przypadku kandydatów nieprzyjętych zgromadzone dane w celu postępowania rekrutacyjnego przechowywane są w szkole przez okres roku.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. oświadczenia, itp.).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa kandydata w postepowaniu rekrutacyjnym.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.