Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Bolesławcu, ul. M. Brody 12 reprezentowana przez dyrektora szkoły;

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie tel. 756121310 (sekretariat szkoły)

3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym zgodnie z: art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

4. Monitoringiem wizyjnym w objęto: bezpośrednie wejścia na parterze budynków przy ul. M. Brody 12 i ul. Bielskiej 5, boiska szkolne oraz miasteczko ruchu drogowego.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie na podstawie wniosku w oparciu o przepisy prawa w tym m. in.: Policja, Prokuratura, Straż Miejska oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych MZEA (inspektor BHP).

6. Dane osobowe osób objętych monitoringiem nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10. Dane osobowe objęte monitoringiem nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.