UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ Z 2018 ROKU

 

UCHWAŁA NR 22/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania planu finansowego na rok 2019.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 21/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny program nauki.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 20/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 1 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 19/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej ezwolenia na indywidualny program nauki.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 18/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej Wewnątrzszkolnego Systemu doradztwa Zawodowego na lata 2018-2023.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 17/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu wychowawczo - profilaktycznego.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 16/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 15/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie organizacji doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 14/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez dyrektora szkoły dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 13/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii Rady Pedagogicznej dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 12/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu w Przedmiotowych Zasadach Oceniania oraz w sprawie planowanego działania pilotażowego.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 11/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji dyrektora o formach realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 10/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej propozycji przydzielenie nauczycielom stałych prac i zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 9/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji pracy szkoły i tygodniowego rozkładu lakcji w roku szkolnym 2018/2019.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 8/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 7/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 6/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród organu prowadzącego.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 5/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w Szkole Podstawowej nr 4 zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 4/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez conajmniej trzy lata i klasy VII - na dwa lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujące w danym roku szkolnym.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 3/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów w roku szkolnym 2017/2018.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 2/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej arkusza organizacji pracy szkoły na rok 2018/2019.      ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 1/2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2017/2018.      ZOBACZ >>>