2017

UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ Z 2017 ROKU

UCHWAŁA NR 20/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 04.12.2017r.
w sprawie zaopiniowania planu finansowego na rok 2018   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 19/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 27.11.2017r.
w sprawie uchwalenia nowego Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 18/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 29.09.2017r.
w sprawie przyjęcia programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2017/2018 ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 17/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14.09.2017r.
w sprawie organizacji doskonalenia nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018 ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 16/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 14.09.2017r.
w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 15/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31.08.2017r.
w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 14/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31.08.2017r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej propozycji dyrektora o formach realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 13/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31.08.2017r.
w sprawie zaopiniowania programów nauczania - wznowienie   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 12/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31.08.2017r.
w sprawie w sprawie zaopiniowania przedstawionego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkone oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 11/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31.08.2017r.
w sprawie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 10/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 31.08.2017r.
w sprawie propozycji przydzielania nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 9/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 28.08.2017r.
w sprawie ustalenia sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 8/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 22.06.2017r.
w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród organu prowadzacego   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 7/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 22.06.2017r.
w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w Szkole Podstawowej nr 4 zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania   ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 6/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 22.06.2017r.
w sprawie uzyskania opinii dotyczącej ustalenia zestawu podręczników i zestawow ćwiczeniowych zaprponowanych przez nauczycieli  ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 5/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 16.06.2017r.
w sprawie klasyfikowania i promowania uczniów w roku szkolny 2017/2018 ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 4/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 12.04.2017r.
w sprawie projektu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018 ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 3/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 23.01.2017r.
w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 4 dziennika elektronicznego jako jedynej formy prowadzenia w szkole ewidencji postępów w nauce uczniów klas I-III i kontroli ich frekwencji oraz ewidencji zrealizowanych tematów przez nauczycieli w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 2/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 23.01.2017r.
w sprawie uchwalenia zmian w Przedmiotowym Systemie Oceniania przedmiotu plastyka ZOBACZ >>>


UCHWAŁA NR 1/2017
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im Jana Matejki w Bolesławcu z dnia 13.01.2017r.
w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej ZOBACZ >>>