Program wychowawczo - profilaktyczny

KODEKS ETYCZNY NAUCZYCIELA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA MATEJKI W BOLESŁAWCU

zobacz >>>

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

POBIERZ >>>

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA LATA 2016-2020

 

POBIERZ DOKUMENT >>>

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU 

Obowiązuje od 28.09.2018r.     POBIERZ >>>

Podstawa prawna: art. 26 oraz art. 84 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy Prawo oświatowe

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

Informacja dla rodziców o możliwościach uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych w rodzinie na terenie naszego miasta i kraju.    ZOBACZ >>>

 SPIS PROCEDUR

 1. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.
 2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 3. Procedura postępowania nauczyciela wobec osoby znajdującej się w stanie nietrzeźwym/ opiekunowie zgłaszający się po odbiór dziecka w stanie nietrzeźwym
 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk
 5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk (dopalacz).
 6. Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania świadczące o jego demoralizacji; sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.
 7. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 8. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o przemoc domową, zaniedbanie.
 9. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń uchyla się od realizacji obowiązku szkolnego.
 10. Procedura postępowania nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji.
 11. Procedura postępowania związane z agresją ucznia wobec nauczyciela.
 12. Procedura postępowania związana z agresją nauczyciela lub innego pracownika szkoły wobec ucznia.
 13. Procedura postępowania w razie wypadku i nagłych zachorowań.
 14. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń przejawia skłonności samobójcze.
 15. Procedura postępowania w przypadku realnego zagrożenia próbą samobójczą ucznia.
 16. Procedura postępowania związane z odmową ucznia pracy na lekcji.
 17. Procedura związana z postępowaniem wobec ucznia, który wychodzi poza teren szkoły (przerwa międzylekcyjna i po lekcjach, ale przed zajęciami dodatkowymi - obowiązkowymi).
 18. Procedura związana z postępowaniem wobec ucznia, który wychodzi poza teren szkoły – ucieczka z lekcji, świetlicy, zajęć dodatkowych – obowiązkowych
 19. Procedury związane z postępowaniem w sytuacji, gdy po dziecko zgłoszenie się obca osoba.
 20. Procedura związana ze zwolnieniem dziecka z lekcji.
 21. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy lub e-papierosy.
 22. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) wykryje fałszerstwo.
 23. Procedura postępowania w przypadku kradzieży lub zniszczenia mienia szkolnego lub prywatnego, dokonanego na terenie szkoły przez uczniów – wandalizm w szkole.
 24. Procedura postępowania wobec osób obcych znajdujących się na terenie szkoły.
 25. Procedura postępowania w związku z podejrzeniem o pojawieniu się na terenie szkoły bomby lub niebezpiecznej substancji chemicznej.
 26. Metody współpracy szkoły z Policją:

ZOBACZ PROCEDURY od 1 do 26 >>>

27. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły.  ZOBACZ >>>

28. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w SP 4 w Bolesławcu.  ZOBACZ >>>