Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Bolesławcu, ul. M. Brody 12 reprezentowana przez dyrektora Panią Edytę Kwiatkowską;

2. Inspektorem ochrony danych od 25.05.2018r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu jest Pan Robert Ostrowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celu:
    a) dane osobowe kandydata na ucznia klasy pierwszej wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji rekrutacji do klasy pierwszej, zgodnie z: art. 133 i art. 151 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być, w drodze kontroli, wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów w tym m. in.: Kuratorium Oświaty, Organ prowadzący – Urząd Miasta Bolesławiec.

5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe:
    a) w przypadku kandydatów przyjętych przechowywane są w szkole przez okres trzech lat;
    b) w przypadku kandydatów nieprzyjętych zgromadzone dane w celu postępowania rekrutacyjnego przechowywane są w szkole przez okres roku.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. oświadczenia, itp.).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa kandydata w postepowaniu rekrutacyjnym.

10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

W oparciu o zapisy Art. 6. 3. Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831) informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 4 w Bolesławcu sukcesywnie zakupuje i wymienia urządzenia oświetleniowe mające na celu podniesienie jakości oświetlenia w szkole oraz ograniczania kosztów eksploatacji.
Ostatnie pomiary zgodnie z Polską Normą (PN) dokonane zostały w 2017r. i są nadal aktualne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

 

DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH - ZOBACZ >>>

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW - ZOBACZ >>>

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY - ZOBACZ >>>

KLAUZULA INFORMACYJNA - ŚWIETLICA SZKOLNA - ZOBACZ >>>

KLAUZULA INFORMACYJNA - PROGRAM DLA SZKÓŁ - ZOBACZ >>>

KLAUZULA INFORMACYJNA – DOSTĘP DO DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO - ZOBACZ >>>

KLAUZULA INFORMACYJNA – POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO KLASY PIERWSZEJ - ZOBACZ >>>

 

ZARZĄDZENIA DYREKTORA DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

ZARZĄDZENIE
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 14.10.2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w monitoringu wizyjnym w szkole.      POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE nr 15/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 4.07.2018 roku w sprawie wprowadzenie monitoringu wizyjnego w szkole.   POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE nr 12/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 25.05.2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych.   POBIERZ >>>


ZARZĄDZENIE nr 11/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu z dnia 25.05.2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu wraz z politykami towarzyszącymi.   POBIERZ >>>

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 4 z siedzibą w Bolesławcu, ul. M. Brody 12 reprezentowana przez dyrektora szkoły;

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie tel. 756121310 (sekretariat szkoły)

3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym zgodnie z: art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996), art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

4. Monitoringiem wizyjnym w objęto: bezpośrednie wejścia na parterze budynków przy ul. M. Brody 12 i ul. Bielskiej 5, boiska szkolne oraz miasteczko ruchu drogowego.

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie na podstawie wniosku w oparciu o przepisy prawa w tym m. in.: Policja, Prokuratura, Straż Miejska oraz umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych MZEA (inspektor BHP).

6. Dane osobowe osób objętych monitoringiem nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

7. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

9. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

10. Dane osobowe objęte monitoringiem nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KLUB WOLONTARIUSZA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BOLESŁAWCU

Regulamin - POBIERZ >>>

Załącznik nr 1 -  kodeks etyczny wolontariusza - POBIERZ >>>

Załącznik nr 2 - zgoda rodzica/prawnego opiekuna - POBIERZ >>>

Załącznik nr 3 - zobowiązanie wolontariusza - POBIERZ >>>